بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
تعبیر خواب جشن عروسی: با آنکه عروسی در واقعیت روخدادی خوب و خوش است ولی برخی معبران اسلامی دیدن عروسی در خواب را با شرایط خواصی خوب نمیدانند. اما معبران غربی به دلیل تفاوت در دیدگاهشان دیدن عروسی را در خواب خوب میدانند.

تعبیر خواب مراسم عروسی

تعبیر خواب جشن عروسی خودتان و یا شرکت در مراسم عروسی دیگران ( مثلا مراسم عروسی دخترتان و یا پسرتان و یا یکی از اقوام یا آشنایان ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله از سایت سوربان به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم با ما همراه باشید.

تعبیر خواب عروسی دیگران ( تعبیر خواب مراسم عروسی خودم یا دیگران چیست؟! ) + 28 تعبیر و تفسیر برای خواب ازدواج و عروسی

خواب مراسم عروسی خود تعبیرش چیه؟؟

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر خوابِ دیدن جشن عروسی خود ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

اگر دختری خواب عروسی خود را با پیرمردی ببیند ،تعبیر ، آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد .

اگر دختری خواب ببیند که در مراسم عروسی اش ، مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

اگر در خواب ببینید در جشن ازدواج خود ، واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، تعبیر این خواب میگوید به بیماری مبتلا خواهید شد یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .

تعبیر خواب عروسی خود از نظر ابراهیم کرمانی

 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را ندید . نشانه شرف ، عزت و زیادتی مال اوست.
 • اگر کسی در خواب دید زنِ او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار به او میرسد
 • اگر کسی در خواب ببیند با زنی نابکار ازدواج کرد ولی با او نزدیکی نکرد، نشانه آنست که به او ضرر مالی خواهد رسید .

تعبیر خواب جشن عروسی دیگران

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران یا میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی ( عروسی دیگران ) شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب عروسی دیگران مانند یکی از اعضاء فامیل نشانه خصومت در خانواده است.
 • تعبیر خواب ازدواج خواهرتان نشانه خطر بزرگ است.
 • تعبیر خواب ازدواج یک برادر پول و ثروت است.
 • تعبیر خواب عروسی یک دختر باکره نشانه احترام شما در میان دیگران است.
 • تعبیر خواب عروسی پسرتان نشانه آنست که پول به دستتان میرسد.
 • تعبیر خواب ازدواج دخترتان ثروت است.

تعبیر خواب عروسی و ازدواج کردن

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

1. تعبیر دیدن خواب شرکت در یک عروسی که عروس و داماد یکدیگر را نمی شناسند بیانگر این است که شما حس می کنید مجبور شده اید که کاری را که نمی خواهید انجام دهید.

2. دیدن خواب شرکت در یک عروسی برنامه ریزی شده ، نشانه این است که حس می کنید برای انجام کاری که نمی خواهید انجامش دهید مجبور می شوید.

3. تعبیر خواب عروسی کردن بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است.

4. خواب دیدن خواستگاری برای ازدواج بیانگر این است که یک موقعیت، بدتر خواهد شد.

5. دیدن خواب ازدواج به این دلیل که روحشان را نجات دهید، به این اشاره دارد که در یک موقعیت یا رابطه خود را قربانی می کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

6. تعبیر خواب ازدواج -( عروسی ) رسیدن به هدف است.

7. تعبیر خواب ازدواج کردن نشانه سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد.

8. دیدن شوهر در خواب نشانه امیدهای واهی است.

9. دیدن زن در خواب نشانه در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

تعبیر خواب عروسی دیگران ( تعبیر خواب مراسم عروسی خودم یا دیگران چیست؟! ) + 28 تعبیر و تفسیر برای خواب ازدواج و عروسی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

10. تعبیر خواب ازدواج نشانه آنست که ایام خوش در پیش است .

11. تعبیر خواب شرکت در یک مراسم عروسی نشانه منفعتهای بزرگ مالی است.

12. دیدن خواب اینکه یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند نشانه سود است.

13. تعبیر خواب اینکه در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید نشانه آنست که پول زیادی بدست میاورید .

تعبیر خواب ازدواج با دوست پسر و یا دوست دختر

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

14. خواب ازدواج شما با دوست پسر/ دختر قبلی تان ازدواج می کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته اید.

15. خواب ازدواج شما با دوست پسر/ دختر قبلی تان ازدواج می کنید، به این معنی است که رابطه ی فعلی، با رابطه ی قبلی تان با دوست پسر/دختر قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید بکنید.

لیلا برایت می‌گوید :

16. ازدواج کردن ( شوهر کردن ) در خواب ، نشانه‌ی رفاه مالی است.

تعبیر خواب ازدواج کردن با مرده

محمدبن سیرین گوید :

17. اگر کسی در خواب ببیند که با زن مرده ازدواج کرد و با او نزدیکی کرد نشانه آنست که از ملک و مال آن زن برخوردار میشود.

18. اگر کسی در خواب ببیند که با زن مرده ازدواج کرد اما با او نزدیکی نکرد نشانه آنست که اندکی از مال آن زن به او میرسد.

19. اگر زنی خواب ببیند که با یک مرده ازدواج کرد و با او نزدیکی کرد نشانه آنست که از مال او ( زن )کم شود.

تعبیر خواب ازدواج با یک فرد خارجی

آنلی بیتون می‌گوید :

20. اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت .

تعبیر خواب عروسی دیگران ( تعبیر خواب مراسم عروسی خودم یا دیگران چیست؟! ) + 28 تعبیر و تفسیر برای خواب ازدواج و عروسی

تعبیر خواب زن گرفتن

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خواب زن گرفتن بر چهار وجه است.

21. بزرگی و مقام

22. زیادتی مال

23. سرحالی وآسایش

24. خرمی و شادی

محمدبن سیرین گوید :

25. اگر کسی در خواب ببیند که زن گرفت، نشانه آنست که شرف و بزرگی اش کم شود.

26. اگر کسی در خواب ببیند که زن خواست ، اما زن را ندید و نامش را ندانست ، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد .

جابر مغربی گوید :

27. اگر کسی خواب ببیند دختری دوشیزه را به زنی گرفت و دوشیزگی (بکارت ) او را گرفت ، نشانه آنست که در آن سال زن خواهد گرفت.

28. اگر کسی در خواب ببیند به حرام دوشیزگی دختری را گرفت ، نشانه آنست که مالی حرام بدست آورد.به این مطلب امتیاز دهید:
(36 امتیاز , میانگین: 3.8 از 5)

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز