بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
تعبیر خواب لباس عروس. تعبیر خواب لباس عروس بسته به رنگ لباس و شخصی که خواب را میبیند دارای معانی و تعابیر مختلفی است.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن بنا به رنگ لباس و اینکه دختر مجرد یا زن متاهل خواب ببیند متفاوت است. با تعبیر دیدن لباس عروس در خواب، لباس عروس قرمز، لباس عروس پاره و کثیف، لباس عروس سیاه و... با ادامه این مطلب از سوربان همراه باشید.

alt
تعبیر خواب لباس عروس

دیدن لباس عروس در خواب چه تعبیری دارد؟

در تعابیر خواب جدید لباس عروس نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی است که با آن روبرو می‌شویم. صدای شادمانی که از پوشیدن لباس عروس به گوش می‌خورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی‌هاست. در واقع دیدن لباس عروس در خواب منعکس کننده احساسات بیننده خواب درباره ازدواج یا تعهداتش است.

معبرین اسلامی تعبیر پوشیدن لباس عروس را برای زنان متاهل و مجرد متفاوت می‌دانند. آنلی بیتون دیدن لباس عروسی در خواب را علامت آشنایی با دوستانی صمیمی و شرکت در کارهایی شادی بخش عنوان کرده است.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن

کارل گوستاو یونگ برای تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس در خواب می‌گوید: پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگر این است که رابطه شخصی تان را ارزیابی می کنید.

بنر

اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید.

به تعبیر معبرین غربی اگر دیدید که لباس عروس بر تن می‌کنید نشان دهنده برخی تغییرات در زندگی شماست.

تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل

دانیال نبی در رابطه با تعبیر خولب لباس عروس برای زن متاهل می‌گوید:

  • اگر زن متاهلی در خواب دید که لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه خانه است.
  • اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج می‌شود.
  • اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه است.
  •  اگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و بخواهد دوباره ازدواج کند بیانگر جدایی و ناراحتی برای زن است.

لازم به ذکر است آنچه که برای تعبیر دیدن لباس عروس در خواب گفته شده بسیار نزدیک به تعبیر خواب لباس سفید است.

alt

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد

ابن سیرین در مورد تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد می‌گوید:

اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی بر تن کرده است دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند.

اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن است تعبیرش رسیدن به یکی از آرزوهای بزرگ اوست.

تعبیر خواب لباس عروس پاره

به تعبیر معبرین غربی اگر در رویای خود لباس عروسی را دیدید که پاره یا کثیف شده بود بدان معناست که باید بیشتر مراقب عشق خود باشید، چرا که ممکن است او را از دست بدهید. اگر در خواب خود مشاهده کردید که لباس عروسی مقابل شما پاره یا کثیف می‌شود به منزله هشداری است به شما درباره مشکلی جدی که ممکن است در آینده برایتان پدید آید. ممکن است این مشکل یک بیماری جدی و یا عمل جراحی باشد.

این رویا می‌تواند اشاره به ترس‌ها و اضطراباتی داشته باشد که در جریان انجام به تعهدات کاری یا عاطفی با آن روبرو هستید. اگر در خواب لباس عروسی توسط شخص دیگری آسیب دید در زمینه انتخاب‌های زندگی‌تان به مشکل برخورده‌اید.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

alt

تعبیر خواب تور لباس عروس

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می‌آورد.

اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می‌رود یا بر زمین می‌افتد، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت.

تعبیر خواب به دنبال لباس عروس گشتن

خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می‌کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می‌ترسید.

تعبیر خواب لباس عروس سیاه

alt

دیدن لباس عروس مشکی در خواب نشانه آن است که خبری ناراحت کننده به شما خواهد رسید.

در برخی موارد برای گرفتن تصمیمی تحت فشار هستید. شما از طرف دیگران یا شریک عاطفیتان تحت فشار برای گرفتن تصمیمی دائمی هستید. ترس از انجام کاری تا ابد و تعهدی دائمی باعث دیدن لباس عروس سیاه در خواب می‌گردد.

تعبیر خواب لباس عروس سبز

دیدن لباس عروس سبز یا آبی در خواب بدان تعبیر است که رویاهای شما به تحقق خواهد پیوست.

تعبیر خواب لباس عروس زرد

دیدن لباس عروس زرد یا طلایی در خواب به حسادت شما نسبت به دیگران اشاره دارد. باید تلاش کنید که این صفت ناپسند را کنار گذاشته و هیچگاه ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود قیاس نکنید.

تعبیر خواب لباس عروس قرمز

به تعبیر معبرین غربی دیدن لباس عروس قرمز در خواب، آرزوهای شما را برای داشتن یک رابطه جنسی پرشور نشان می دهد. شما نباید در این باره خجالتی باشید و باید این خواسته ها را با شریک زندگی خود در میان بگذارید. این رویا همچنین می تواند نمادی از ناامیدی شما در زندگی باشد. باید مراقب باشید که هرگز اسرارتان را برای افرادی که از آن ها شناخت کافی ندارید فاش نکنید.

alt

تعبیر خواب اندازه نبودن لباس

زمانبندی این خواب می‌تواند معنی متفاوتی در بافت آن ایجاد کند. آیا قبل از عروسی یا در زمان خود عروسی متوجه شدید لباس عروس اندازه نیست؟ این ممکن است دلالت بر میزان آمادگی دلالت داشته باشد که برای پایبند ماندن به تعهد بلند مدت‌تان نیاز دارید.

اگر لباس عروس خیلی گشاد (بزرگ) باشد نماد آن است که عروسی ممکن است انتخاب درست و مناسبی برای شما نباشد، چون این لباس‌های عروسی بیشتر اندازه‌ی دیگران هستند تا شما.

اگر خواب ببینید لباس عروس اندازه‌تان نیست نماد آن است که به ظاهرتان بیش از حد اهمیت می‌دهید. اما، اگر خواب ببینید که لباس عروس بیش از حد کوچک است، ولی می‌توانید با وزن کم کردن این مشکل را حل کنید، به معنی آن است که برای تعهد و دستیابی به اهداف‌تان آمادگی دارید.

خواب لباس عروس سیاه

خواب دیدن لباس عروس سیاه نشانگر وضعیتی افراطی در قبال اتخاذ تصمیمی دائمی است. شما ممکن است برای تعهد دائم به شریک عشقی‌تان یا سایر انتخاب‌های بلند مدت زندگی احساس فشار بکنید. لباس عروس سیاه در خواب نماد و بازتاب ترسی است که شما را تشویق می‌کند انتخابی دائمی بگیرید و احساس کنید که مجبور هستید کاری را برای ابد انجام بدهید.

تعبیر خواب لباس عروس آبی

رنگ آبی نماد آسمان‌های آبی بالای سرمان است. این فضا نماد پهناوری، فرصت‌های بی کران کشف و اکتشاف، احیا و گسترش است. شما درباره‌ی انتخاب‌های زندگی که در آینده پیش رو دارید احساس آزادی و فراغت می‌کنید.

خواب لباس عروس صورتی

لباس عروس صورتی در خواب نشانگر عشق، لذت، شیرینی، شادمانی، محبت و مهربانی است. عاشق بودن یا شفا یافتن به معجزه‌ی عشق نیز از معنای استنباطی این رنگ است. اما هرچند پیوند عروسی شیرین است، این خواب دلالت بر آن دارد که شما در رابطه‌ی عشق خام و ناپخته‌اید.

خواب خرید لباس عروس

اینکه در خواب ببینید به دنبال لباس عروس می‌گردید یا آن را پرو می‌کنید نشانگر آن است که رابطه‌ی شخصی‌تان را ارزیابی و ارزشیابی می‌کنید.به این مطلب امتیاز دهید:
(13 امتیاز , میانگین: 4.1 از 5)

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز
بهترین ایده ها