بنر
بنر
بنر
بنر

بهترین راهنمای تست mbti برای ازدواج

در این پست می خواهیم در مورد استفاده از تست MBTI برای مشاوره ازدواج  صحبت کنیم. یعنی اینکه چه تیپ هایی با چه ویژگی هایی وقتی با هم ازدواج می کنند تفاهم بیشتری دارند.

در اینجا سعی می کنیم بعضی از بهترین جفت ها برای ازدواج را بیاوریم. این رتبه بندی ها بر اساس میزان سازگاری جفت ویژگی ها در تست MBTI تنظیم شده است.

برای هر تیپ شخصیتی MBTI در چهار بخش تیپ هایی که بیشترین همخوانی برای ازدواج دارند را آورده ایم:

 1. ایده آل ترین فرد برای ازدواج
 2. بهترین افراد برای ازدواج
 3. افراد با تطابق متوسط برای ازدواج
 4. بدترین افراد برای ازدواج

با چه شخصیت هایی بهتر است ازدواج کنیم؟

برای پاسخ به این سوال کافی است تیپ شخصیتی خود را با استفاده از تست MBTI ای سنج بسنجید و سپس به کمک این راهنما ایده آل ترین فرد، بهترین افراد، افراد نسبتا مناسب و یا بدترین افراد برای ازدواج را پیدا کنید. در نمودار زیر خلاصه ای از افراد با تطابق مختلف را آورده ایم.

بهترین راهنمای تست mbti برای ازدواج

به طور خلاصه با استفاده از این جدول می توانید میزان تطابق تیپ خود با سایر تیپ ها را مشخص کنید. رنگ سبز بیشترین تطابق و رنگ قرمز کمترین تطابق را نشان می دهد.

بهترین و بدترین تیپ های تست MBTI برای ازدواج

در زیر برای هر تیپ به طور جداگانه ایده آل ترین فرد برای ازدواج، بهترین فرد برای ازدواج، افراد با تطابق متوسط و بدترین افراد برای ازدواج را بر اساس 16 تیپ شخصیتی در تست MBTI آورده ایم.

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ESTJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

 INFP

- بهترین افراد:

 ESFJ, ISFJ, ISTJ, INFP, ISTP, INTP, ENTJ

- افراد با تطابق متوسط:

 ENFP, ESFP

- بدترین افراد:

 ESTP, ISFP, INTJ, ENTP, ESTJ, ENFJ, INFJ

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ISTJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

 ESFJ

- بهترین افراد:

INTJ, ISTP, ISTJ

- افراد با تطابق متوسط:

 ENFP, ESFP

- بدترین افراد:

ESTP, ESFP, ISFP, ENTJ, ENTP, INTP, INFJ, ENFJ

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ESFJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

 ISTJ

- بهترین افراد:

ISTJ, ISFJ, ESTJ, ENTP, INTP

- افراد با تطابق متوسط:

ENFJ, INFJ, ISTP

- بدترین افراد:

INTJ, ENTJ, ISFP, INFP, ENFP, ESFJ, ESFP, ESTP

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ISFJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

 ENTP

- بهترین افراد:

ESTJ, ISTJ, ESFJ, ENTP

- افراد با تطابق متوسط:

INFJ, ENFJ, ESTP, ISTP, INTP

- بدترین افراد:

INTJ, ENTJ, INFP, ENFP, ISFP, ESFP, ISFJ

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ESFP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

 ISFP

- بهترین افراد:

ISFP, ISTP, INTJ

- افراد با تطابق متوسط:

ESTJ, ESTP, INFJ, ENFJ, ESFJ, ISFJ, ENTP, ENFP, INFP

- بدترین افراد:

INTP, ENTJ, ESFP, ISTJ

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ISFP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

 ESFP یا ESTP

- بهترین افراد:

ESFP, ESTP, ISTP, INTJ

- افراد با تطابق متوسط:

INTP, ENTJ, ISTJ, INFJ, INFP

- بدترین افراد:

ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ, ISFP, ISFJ, ENFP

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ESTP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

 ISFP یا ISTP

- بهترین افراد:

ISFP, ISTP, INFJ, ENFJ

- افراد با تطابق متوسط:

ISFJ, ESFJ, ENTP, INFP, ESFP

- بدترین افراد:

ESTJ, ENTJ, INTJ, ENTJ, INTP, ESTP, ENFP

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ISTP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

ESTP 

- بهترین افراد:

ESTP, ISFP, INFJ, ENFJ, INTJ, INTP

- افراد با تطابق متوسط:

ESFP, ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ, ENFP, INFP, ENTP

- بدترین افراد:

ENTJ, ISTP

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ENTJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

ENTP یا ENTJ ؛ INFP یا INTP

- بهترین افراد:

ENTP, INTP, ESTJ, INFP, ENFJ

- افراد با تطابق متوسط:

ENFP, ISFP, ESFJ, ISTP, INTJ

- بدترین افراد:

ESTP, ESFP, ISTJ, ISFJ, ENTJ, INFJ

 

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی INTJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

ENFP  یا INFP

- بهترین افراد:

ENFP, INFP, ESFP, ISFP, ISTP

- افراد با تطابق متوسط:

ISTJ, INTP, ENFJ, ENTP, ENTJ, INFJ, INTJ

- بدترین افراد:

ESTJ, ESTP, ESFJ, ISFJ

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ENFJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

INFJ یا INFP

- بهترین افراد:

INFJ, INTJ, INFP, ENTJ, ESTP, ISTP

- افراد با تطابق متوسط:

INTP, ENTP, ENFJ, ESFP, ESFJ, ISFJ, ENFP

- بدترین افراد:

 ESTJ, ISTJ, ISFP

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی INFJ ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

INFP  یا INTP

- بهترین افراد:

INFP, INTP, ENFJ, ISTP, ESTP, ENTP, ENFP

- افراد با تطابق متوسط:

INTJ, ESFJ, ISFJ, INFJ

- بدترین افراد:

ESTJ, ISTJ, ESFP, ENTJ, ISFP

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ENFP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

INTJ  یا INFJ

- بهترین افراد:

INTJ, ISTJ, INFP, INFJ, ENTP

- افراد با تطابق متوسط:

ENFJ, ESFP, ENFJ, INTP, ENFP

- بدترین افراد:

ENTJ, ISTP, ISFP, ESTP, ESFJ, ISFJ

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی INFP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

INTP  یا ENTP ؛ INTJ  یا INFJ

- بهترین افراد:

ESTJ, INTJ, ISTJ, ENTJ, ENFP, INFJ, INTP, ENTP, ENFJ

- افراد با تطابق متوسط:

ISFP, ISTP, INFP, ESFP

- بدترین افراد:

ESTP, ESFJ, ISFJ

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی ENTP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

ISFJ یا INFJ

- بهترین افراد:

INTP, ISFJ, ENTJ, INFJ, INFP, ENFP

- افراد با تطابق متوسط:

INTJ, ESFJ, ISTP, ESTP, ENTP, ENFJ

- بدترین افراد:

ESTJ, ISTJ, ISFP, ESFP

 

چه کسانی بهتر است با تیپ شخصیتی INTP ها ازدواج کنند؟

- ایده آل ترین فرد:

INFP یا INFJ

- بهترین افراد:

INFJ, INFP, ENTP, INTJ, ISTP, ESFJ

- افراد با تطابق متوسط:

ESTJ, ENTJ, ISFP, ENFP, ENFJ, ISFJ

- بدترین افراد:

ESTP, ESFP, INTP, ISTJ

بهترین راهنمای تست mbti برای ازدواج

آیا تست MBTI برای ازدواج مفید است؟

همانطور که در این راهنما مشاهده کردید، برای ازدواج برخی از تیپ ها همخوانی بیشتری دارند که می توان از آن ها استفاده نمود.

البته تست MBTI برای ازدواج و انتخاب همسر کافی نیست. بهتر است برای ارزیابی دقیق تر از سایر تست های روانشناسی مانند "تست شخصیت کتل" و "تست شخصیت نئو" نیز استفاده نمود.

چگونه از تست MBTI استفاده کنم؟

برای اینکه تیپ خود را پیدا کنید و اعتبار آن ها را نیز بسنجید، پیشنهاد می کنیم " تست MBTI ای سنج " را در گوگل جستجو نمایید. در این سایت تخصصی و علمی علاوه بر تست MBTI می توانید به سایر تست های معتبر روانشناسی دسترسی داشته باشید.

منبع: سایت تخصصی تست روانشناسی ای سنجبه این مطلب امتیاز دهید:
(4 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

بنر
بنر

نظرات شما:
 • ساناز دوشنبه, 16 اسفند 1400

  ممنونم خیلی کامل و عالی بود

  پاسخ مدیر:

  خیلی ممنونم از محبت شما دوست عزیز سوربان.


جدیدترین مقالات و ایده ها


با ما بهترین بازدهی تبلیغات رپورتاژ را تجربه کنید:

خرید رپورتاژ آگهی