بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
ازدواج با چه زن هایی حرام و ممنوع است؟ طبق احکام شرعی و فقهی ازدواج با عده ای از زنان حرام و ممنوع است. در این مقاله به این سؤال و شرح مسائل پیرامون آن در توضیح المسائل امام خمینی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ازدواج با چه زن هایی حرام و ممنوع است؟|طبق احکام فقهی و شرعی ازدواج با این زن ها حرام و ممنوع است

ازدواج با این زن ها حرام و ممنوع است

ازدواج یک پیوند مقدس زناشویی است که به محض رخ دادن آن، و خواندن خطبه ی عقد، (در محضر عقد و دفتر ازدواج) طرفین را ملزم به رعایت قوانین فقهی و حقوقی خواهد کرد. زنانی هم هستند که شرع و فقه ازدواج با آنان را حرام و ممنوع کرده است.

 البته قابل ذکر است که از نظر پزشکی نیز برخی از این قوانین به اثبات رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است. به طور مثال ازدواج با محارم از جمله مواردی است که دانشمندان و پزشکان نیز آن را منع کرده اند. چراکه این گونه ازدواج ها سبب تولد فرزندان ناسالم با بیماری های ژنتیکی خواهد شد.

 طبق موازین شرعی و فقهی ازدواج قوانین و اصولی داردکه طبق آن واجبات و محرماتی برای آن تعیین‌شده است. طبق احکام فقهی ازدواج با زنان زیر حرام و ممنوع است:

 • مسأله 2403

طبق این مسأله شرعی ازدواج با زن‌هایی که به انسان محرم هستند، مانند (مادر و خواهر، دخترخواهر، عمه و خاله، دختر برادر، دخترخواهر و مادرزن) حرام و ممنوع است.

 • مسأله 2404

اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید اگرچه با او نزدیکی نکند، مادر و مادر مادر آن زن، و مادر پدر او هرچه بالاتر روند به آن مرد محرم می‌شوند.

 • مسأله 2405

اگر مردی زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه‌ی دختری و پسری آن زن، هرچه پایین می‌روند، چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می‌شوند.

 • مسأله 2406

اگر مردی با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد، تا وقتی‌که آن زن در عقد اوست، بنا بر احتیاط واجب با دختر او ازدواج نکند.

 • مسأله 2407

طبق این مسأله، (عمه و خاله انسان، عمه و خاله پدر، عمه و خاله پدر پدر، یا مادر پدر، عمه و خاله مادر، عمه و خاله مادر مادر، پدر مادر) هرچه بالا روند به انسان محرم‌اند.

 • مسأله 2408

پدر و جد شوهر هرچه بالا روند، پسر و نوه‌ی پسری و دختری او هر چه پایین آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، با همسر او محرم هستند.

 • مسأله 2409

اگر مردی زنی را برای خود عقد کند، چه دائم و چه صیغه (موقت)، تا وقتی‌که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

 • مسأله 2410

اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می‌شود، طلاق رجعی دهد، در بین عده نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید. ولی در عده‌ی طلاق بائن هم که بعداً بیان می‌شود، نمی‌تواند با خواهر او ازدواج نماید. و در عده‌ی متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند.

 • مسأله 2411

طبق این مسأله انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده‌ی او ازدواج کند. ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن اجازه نماید، اشکال ندارد.

 • مسأله 2412

اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت بدهد، عقد صحیح است و اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل است.

 • مسأله 2413

اگر انسان با خاله یا عمه‌ی خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند با دختر او ازدواج نماید.

 • مسأله 2414

اگر با دخترعمه یا دخترخاله خود ازدواج نماید، سپس بعد از نزدیکی، یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آن‌ها نمی‌شود.

 • مسأله 2415

اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحب آن است که با دختر او ازدواج نکند.

 • مسأله 2416

زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقت، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند. ولی صیغه کردن زن‌هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد.

 • مسأله 2417

اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بنا بر احتیاط واجب بر او حرام می‌شود. و اگر با زنی که در عده متعه، طلاق بائن یا عده وفات است زنا کند، بعداً می‌تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند. و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق ذکرشده است.

 • مسأله 2418

طبق این مسأله چنانچه مردی با زن بی‌شوهری که در عده نیست زنا کند، بعداً می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعداً او را عقد نماید، احتیاط ذکرشده نباید حتی‌الامکان ترک شود و هم‌چنین اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

 • مسأله 2419

اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده، و بدانند که عقد کردن زن در زمان عده حرام است، آن زن برای او حرام ابدی می‌شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد.

 • مسأله 2420

اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، باید از او جدا شود و بعداً هم نمی‌تواند او را برای خود عقد کند.

 • مسأله 2421

اگر زن شوهردار زنا کند، بر مرد زنا کننده بنا بر احتیاط واجب حرام ابدی می‌شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی‌شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر او را طلاق دهد، ولی باید مهریه‌اش را بدهد.

 • مسأله 2422

زنی را که طلاق داده‌اند، و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده یا مدتش تمام‌شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.

 • مسأله 2423

مادر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‌شوند. هم‌چنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.

 • مسأله 2424

اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر و یا برادر یا پسر او لواط کند، بنا بر احتیاط واجب، آن زن بر او حرام می‌شود.

 • مسأله 2425

اگر کسی در حال احرام (که یکی از کارهای حج است) با زنی ازدواج نماید، عقد او باطل است، هرچند آن زن در حال احرام نباشد، و چنانچه می‌دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر تا ابد نمی‌تواند آن زن را عقد کند.

 • مسأله 2426

اگر زنی که در حال احرام است با مرددی ازدواج کند، عقد او باطل است هرچند مرد در حال احرام نباشد، و اگر زن می‌دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است، احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد تا ابد ازدواج نکند.

 • مسأله 2427

اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج و عمره مفرده است، به‌جا نیاورند، استمتاع جنسی بر آن‌ها حلال نمی‌شود تا طواف نساء را انجام دهد، ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج‌شده باشد، ازدواجش صحیح است، هرچند طواف نساء انجام نداده باشد. اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی شود، ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهد، به یکدیگر حلال می شوند.

 • مسأله 2428

اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، پیش از آنکه نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند، چنانچه او را افضاء نماید (گذشت) هیچ‌وقت نباید با او نزدیکی کند.

 • مسأله 2429

زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند که در میان آن‌ها دو بار رجوع یا عقد شده است، بر شوهرش حرام می‌شود، ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته‌شده با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اول می‌تواند او را برای خود عقد نماید.به این مطلب امتیاز دهید:
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

پیشنهادها برای شما

تشریفات عروسی اصلانی تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات رویای طلایی تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات لوکس خاطره تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

باغ و تشریفات پلاک 7 شیراز

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
فارس

تشریفات مجالس امپرا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات لوکس ماهان تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات مجلل در باغ تالار روما

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران


نظرات شما:

عناوین جذاب امروز
بهترین ایده ها