بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

در صورتیکه شماهم خواب عروسی كردن خود يا یكی از اطرافيانتان را ديدید، می توانید تعبیر خواب عروسی را در این مطلب بخوانید و از ديد معبران آن را بررسی كنید. با سوربان همراه باشید.

تعبیر خواب عروسی / معنی ديدن عروسی در خواب

با این که عروسی در دنيای واقعی اتفاقی خوب و خوش است اما بعضی معبران اسلامی، ديدن عروسی در خواب را با شرایط خواصی خوب نمی دانند. اما معبران غربی به علت تفاوت در ديدگاهشان ديدن عروسی را در خواب خوب می دانند.

منوچهر مطیعی تهرانی:

ديدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یك مورد بد نیست كه عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم ترديد فراوان وجود دارد و شرایطی است كه توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد ترديد می كند. در صورتیکه كسی در ببيند كه داماد شده و نداند عروس كیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پايان عمر این كسی نزدیك است. زن هم در صورتیکه این خوابی ببيند و نداند داماد كیست و چه كسی شوهر كرده حكم همین است.

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب عروسی فرموده:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 1. بزرگی و مقام
 2. زيادتی مال
 3. سرحالی و آسایش
 4. خرمی و شادی

تعبیر خواب عروسی خودم

در صورتیکه در خواب مراسم عقد و عروسی خود را ببينید، این خواب نشان دهنده آن است كه شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خود بگیرید كه جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت. این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن این تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفكر در خصوص آن اختصاص دهید.

در صورتیکه از این تصمیم مطمئن نیستید، از یكی از نزدیكان خود راهنمایی و مشورت بگیرید. در صورتیکه در خواب مشاهده کرديد با كسی پیرتر عروسی می كنید، این خوابی علامت خوبی نیست و احتمال دارد خبر از مشكلات پیش رو يا حتی بیماری داشته باشد.

در صورتیکه در خواب مشاهده کرديد در جشن عروسی خود هستید و كسی باعث به وجود آمدن حادثه ای می شود، كه باعث نیمه كاره ماندن جشن می شود، این خوابی بسيار بدیمن بوده و به این اشاره دارد كه رویداد و اتفاقات بدی در خانواده شما و در آینده ای بسيار نزدیك رخ می دهند.

جابر مغربی:

 • در صورتیکه زنی بیند كه عروس شده او را پیش شوهر می بردند، علت است كه آخر او باشد.

آنلی بیتون:

 • در صورتیکه دختر ببيند از آراستن عروسی خشنود است، یعنی آرزوهای او برآورده می شود.
 • در صورتیکه دختر ببيند عروس شده، یعنی ارثی به او می رسد.
 • در صورتیکه دختر ببيند با مردی ثروتمند ازدواج می كند، یعنی مقامی برتر از مقام اطرافيان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می يابد.
 • در صورتیکه دختر ببيند عروس شده و غمگین و ناراحت است، یعنی انتظارات او برآورده نمی شود.
 • در صورتیکه دختر ببيند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی كند، یعنی به وقایعی تلخ روبرو می شود.
 • در صورتیکه دختر در خواب، در جشن عروسی كسی را با لباس عزا می بیند، یعنی زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.
 • در صورتیکه دختر ببيند عروس شده و با نامزد خود وجه اشتراكی ندارد، یعنی حوادثی نامطلوب، خوشی های او را پایمال می كند.

خواب عروسی دیگران را ديدن

در صورتیکه در خواب ببينید كه در عروسی كسی به عنوان مهمان شركت كردید، یعنی فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از رویداد يا دورهمی اجتماعی مهم باشید. این رویداد به شما کمک می كند تا كسب و كار خود را راه اندازی كنید يا دوستان جديدی پیدا كنید كه در آینده به شما کمک می كنند.

در صورتیکه رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت كنید. آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند كرد.

در صورتیکه در خواب ببينید كه شما در مراسم عروسی كسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است كه شما باید در انجام كاری به یكی از آشنايان خود کمکی برسانید. این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نياز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در كنار او قرار بگیرید.

در صورتیکه او یكی از نزدیكان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک كنید تا روی پاهای خودش بایستد، شاید شما هم در آینده به او نياز پیدا کنید.

در صورتیکه خواب شركت در مراسم عروسی دوست نزدیك را ديدید این خوابی نشانی از مكالمه است كه با این دوست درباره رفاقت در آینده ای نزدیك خواهید داشت. احتمال دارد بر سر این بحث كنید كه آيا رابطه دوستی به چیزی فراتر از دوستی تبدیل می شود و آيا به رابطه عاشقانه تبدیل می شود يا نه.

آنلی بیتون می:

در صورتیکه خواب ببينید در جشن عروسی شركت كرده اید، یعنی به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

در صورتیکه خواب ببينید در جشن عروسی كسی شركت كرده اید، یعنی امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش می شود و از فكر كردن به افراد مورد علاقه خود لذت زيادی خواهید برد

تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران يا میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند، یعنی از زندگی لذتهای خوبی  خواهید برد. اما در صورتیکه میهمانان لباسهایی سياه بر تن كرده باشند، یعنی در آینده به سوگ كسی خواهید نشست.

دركتاب سرزمین روياها آمده است :

 • تعبیر خواب عروسی دیگران مانند یكی از اعضاء فامیل علامت خصومت در خانواده است
 • تعبیر خواب ازدواج خواهرتان علامت خطر بزرگ است
 • تعبیر خواب ازدواج یك برادر پول و ثروت است
 • تعبیر خواب عروسی پسرتان یعنی كه پولی به دستتان میرسد.
 • تعبیر خواب عروسی یك دختر باكره علامت احترام شما در ميان دیگران است

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

در صورتیکه در خواب مشاهده کرديد با همسر كنونی دوباره ازدواج می كنید، علامت خوبی بوده و یعنی كه ميان شما و همسرتان پیوند محكمی برقرار است. این خواب احتمال دارد به مرحله جديدی از زندگی اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه جديدی بخرید.

تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

محمد ابن سیرین:

در صورتیکه متاهل باشی و در خواب ببينی با زنی ازدواج كرده ای، یعنی شرافت و بزرگی به دست می آوری

آنلی بیتون:

در صورتیکه دختری ببيند نامزدش با زن دیگری ازدواج می كند، یعنی نامزد او صادقانه به قول های خود عمل می کند.

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

ابراهیم كرمانی:

در صورتیکه كسی در خواب ديد زنِ او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، علت كه مالی بسيار به او میرسد.

در صورتیکه زن شوهردار در ببيند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را نديد، علامت شرف، عزت و زيادتی مال اوست.

تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

در صورتیکه ديدی غریبه ها و يا كسانی كه تو آن ها را نمی شناسی مراسم عقد كنان تو را بر هم میزنن دلالت بر این دارد كه زن و مردی بخاطر اختلاف سلیقه و يا عدم تفاهم در زندگی زنانشویی در دادگاه برای گرفتن طلاق حاضر می شوند. در صورتیکه ديدی ميان جشن نامزدی تو دعوایی حسابی و پر سر و صدا بلند می شود به معنی شنیدن خبر ناگوار و يا شكست در برنامه ریزی های زندگی ات است.

برای تعبیر خواب به هم خوردن مراسم نامزدی و يا عقد به احتمال بالا معنی مسلم وجود دارد و یعنی شما كاری را در زندگی انجام دادید كه مدت هاست به خاطرش عذاب وجدان دارید. در واقع ديدن خواب به هم پاشیدن مراسم های جشن و شادی بيانگر كارهای غلط و بیهوده ما در زندگی دنياست،

شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند خواب ديدم كه مراسم ازدواج من و همسرم برهم میریزد و بحث و مشاجره بین اقوام و فامیل ها من و همسرم سر میگیرد و بخاطر این اتفاق بسيار اندوهگین شدم این رويا چه نعبیری دارد؟ امام صادق (ع) پاسخ دادند به گذشته بازگرد تو كسی را از خود رنجاندی و از تو ناراحت است. سعی كن از ایشان دلجویی نمایی،خب میتوان نتیجه گرفت خاطرات تلخ و يا اشتباه گذشته، بدی كردن در حق دیگران و يا آزار و اذیت دوستان اشنايان از معانی این خواب باشد

جابر مغربی گفته است که این خواب نشانه بیماری افسردگی بی اعتمادی و در بعضی موارد خيانت نتیجه و معنی است. در صورتیکه ديدی مراسم عقد يا نامزدی ات بیخود و بیجهت به هم میریزد با همسرت دچار اختلاف می شوی. در صورتیکه ديدی این بی نظمی و يا به هم خرودن با علت موجه بود دلالت بر جدایی طرفین از یكدیگر دارد.به این مطلب امتیاز دهید:
(6 امتیاز , میانگین: 4.0 از 5)


پیشنهادها برای شما

تشریفات مجلل در باغ تالار روما

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات مجالس امپرا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات لوکس ماهان تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات مجالس بلانش تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشريفات ويوا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات باران تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات موسوی تهران بدون ورودی باغ

شروع قیمت: ۹۹,۰۰۰ تومان
تهران


نظرات شما:

جدیدترین ها