بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
تعبیر خواب طلاق. خواب طلاق، جدایی و به هم زدن یک رابطه نشانه عدم امنیت است. الزما به معنی پایان یک رابطه نیست ولی می تواند نشانه این باشد که به طور کامل در امنیت نیستید و در عین حال در، تعابیر دیگری درست برعکس نشانه عشق و علاقه بیشتر است.

تعبیر خواب طلاق

همانطور که در واقعیت طلاق گرفتن برای هیچ کس خوشحال کننده نیست، در علم تعبیر خواب هم طلاق نشانه و تعبیر چندان خوبی ندارد. معمولا در عالم واقعیت وقتی می شنویم کسی طلاق گرفته و یا در شرف طلاق گرفتن است بسیار ناراحت می‌شویم. بعضی از معبران معتقدند که چون در بیداری کسانی که از هم جدا می‌شوند بعد از گذشت مدتی پشیمان شده و به سمت هم باز می گردند، پس طلاق در خواب می تواند نشانه از این باشد که شما ممکن است مرتکب خطایی شده و با سرزنش اطرافیان رو به رو شوید.

ما در این مطلب از سوربان برای شما عزیزان تعابیر دقیق و کامل از خواب طلاق و طلاق گرفتن را از نظر معبران معروف اسلامی و سپس معبران غربی دسته بندی کرده ایم.

تعبیر خواب طلاق و طلاق گرفتن ؛ تعبیر خواب طلاق از نظر 10 معبر معروف و با موضوعات مختلف
تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق از نظر امام جعفر صادق (ع)

در تعبیر خواب طلاق از نظر امام صادق (ع) آمده است که : اگر شما یک آقا هستید و در خواب دید که همسر خود را طلاق دادید، تعبیرش این است که شما مرتکب عملی خواهید شد که برای شما ندامت و پشیمانی به همراه دارد.

اگر در خواب دیدید که طلاق توافقی و یا اجباری داشتید، تعبیر چنین خوابی رسیدن به قدرت و ثروت می‌باشد.

معنی و تعبیر خواب طلاق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تفسیر و تعبیر خواب طلاق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی این چنین است : اگر در خواب دیدید که همسر داشتید و طلاق دادید، کاری انجام می‌دهید که برای شما نتیجه خوشایندی نخواهد داشت و دیگران هم شما را سرزنش خواهند کرد.

اگر در خواب دیدید که قصد دارید همسر خود را طلاق بدهید، در حال حاضر گرفتار غم و اندوهی هستید که تلاش می‌کنید فراموشش کنید، تعبیر خواب طلاق گرفتن شخص دیگری از همسرش نیز همین است.

اگر در خواب شما هم در دادگاه و متارکه آنان حضور داشتید، نشان می دهد که شما در دل خود حسرت می خورید که دیگری هم از بند استیصال رهایی یافت اما من هنوز گرفتار غم و رنج هستم.

تفسیر و تعبیر خواب طلاق از منظر محمد العنبری

از نظر محمد العنبری دیدن طلاق گرفتن و جدایی در خواب می‌تواند نشان دهنده ترک برخی عادت ها و تغییر روش زندگی باشد. اگر شما در خواب دیدید که همسر خود را طلاق دادید، به زودی به ثروت و اموال خواهید رسید، همانطور که در قرآن کریم نیز آمده است: “و ان یفترقا یغن الله کلاً من سعته”؛ یعنی، و اگر زن و مرد از هم جدا شوند، خداوند از فضل و روزی خود آنها را بی نیاز میگرداند.

تعبیر خواب طلاق از منظر آنلی بیوتن

تعبیر خواب طلاق و طلاق گرفتن ؛ تعبیر خواب طلاق از نظر 10 معبر معروف و با موضوعات مختلف

اگر در خواب دیدید که از کسی جدا می شدید، چنین خوابی به شما هشدار می‌دهد که مراقب سلامتی خود باشید تا گرفتار بیماری و کسالت نشوید.

اگر در خواب ببیند که شخص دیگری از خانواده خود طلاق میگیرد، ممکن است در شرایط تنش زا و مشاجره کردن قرار بگیرید. کدورت هایی پیش خواهند آمد که هیچ گاه به صلح و آشتی ختم نخواهند شد.

اگر در خواب دیدید که از معشوق خود جدا شده و او را ترک کردید، شما نمی‌توانید اشتباهات و خطاهای خود را جبران کنید و دوستان‌تان نیز از شما روی بر می‌گردانند.

اگر در خواب دیدید که دوست صمیمی و مورد علاقه‌تان از شما جدا شد، ارث درشت و بزرگی به شما خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که از همسر خود طلاق گرفته و جدا شدید، شما به شریک عاطفی‌تان حسی ندارید. باید تلاش کنید تا در محیط خانواده تفاهم ایجاد شود.

اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از شوهرتان جدا شدید، نشان می‌دهد که شما به خاطر بی توجهی و بی‌وفایی همسرتان نسبت به شما، منزوی و گوشه گیر خواهید شد.

تعبیر خواب طلاق و جدایی از منظر لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو جدا شدن و طلاق از همسر در خواب، نشان دهنده یک خطر حریق و آتش سوزی است. این روزها مراقبت های لازم را در نظر بگیرید.

همچنین وی به طور کلی طلاق گرفتن را این‌گونه تفسیر می‌کند که امکان دارد به خاطر یک خطا و اشتباهِ ناخواسته، تنبیه و جریمه شوید.

تعبیر خواب طلاق از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر یونگ طلاق و جدایی نمایان گر این است که شما نیاز به سامان بخشیدن به ذهنتان دارید. شاید احساس می‌کنید که لازم است اتفاقات زندگی تان را وارسی و اولویت بندی سازید. همچنین می خواهید که خودتان را از موضوع و یا جنبه ای از شخصیت خودتان که مطابق میل نیست، رها سازید. شاید هم شما از جدایی و تنها شدن وحشت دارید ولی رابطه کنونی تان نیز شما را ارضاء نمی کند.

تعبیر خواب طلاق و طلاق گرفتن ؛ تعبیر خواب طلاق از نظر 10 معبر معروف و با موضوعات مختلف

به طور کلی دیدن جدا شدن و طلاق در خواب، تصویری از حوادث، واکنش ها و استرس بعد از جدایی خواهد بود. ممکن است هر لحظه شک کنید و دچار تردید شوید که اشتباه کرده اید یا تصمیم درستی گرفته اید. می توانیم خواب های در این باره را نیز یک دوران تغییر و تحول نیز در نظر بگیریم. اکنون زمان آن است که شیوه زندگی و رفتار خود را تغییر دهید.

اگر در دنیای بیداری پدر و مادر شما واقعا قصد جدایی ندارند اما شما در خواب دیدید که جدا شده اند، چنین خوابی نیز از مشکلات پیش روی شما خبر می دهد. در این دوران از زندگی شما در حال جنگیدن و حل کردن یک مسأله ای بین این دو هستید. در تلاشید تا رضایت و توجه هر دو را جلب کنید، بدون اینکه دیگری ناراحت و دل آزرده شود.

تعبیر خواب طلاق در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که اگر در خواب دیدید که از کسی تقاضای طلاق و جدایی می‌کنید، برای شما و خانوادتان شادی ها و شادمانی های بسیاری در راه است که می تواند در هر زمینه ای باشد.

اگر در خواب دیدید که طلاق گرفته بودید، به زودی به یک امنیت و آرامش خاطر خواهید رسید. روزهای سخت و بد شما در حال گذر است و پس از گذشت از یک طوفان در زندگی به آسایش و رفاه خواهید رسید.

اگر در خواب زنی را دیدید که طلاق گرفته و شامل نفقه گرفتن شده بود، در زندگی با شادی ها و نشاط های فراوان رو به رو خواهید شد.

تعبیر خواب طلاق و طلاق گرفتن ؛ تعبیر خواب طلاق از نظر 10 معبر معروف و با موضوعات مختلف

طلاق گرفتن اقوام و آشناهایتان در خواب، می‌تواند نشان دهنده پرگویی و گزافه گویی در بین دوستان شماست. دوستانی که انتخاب کرده اید بسیار پرحرف و وراج اند.

اگر در خواب دیدید که یکی از فرزندان شما در حال متارکه و طلاق بود، تعبیرس بر خلاف این خواب شادی و طرب در آینده نزدیک است.

اگر در خواب دیدید که یکی از دوستان شما در حال طلاق و جدایی است، خطری شما را تهدید می کند. این روزها کمی مراقب باشید و به هر کسی اعتماد نکنید.

اگر در خواب دیدید که شخصی که طلاق می گیرد یکی از دشمنان شما بود، در نهایت به سعادت مندی و خوشبختی خواهید رسید. زندگی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

تعبیر خواب طلاق از نظر روانشناسان

دیدن خواب هایی پیرامون جدایی، متارکه و طلاق می تواند به خاطر فشار های روحی در مسیر ازدواج و زناشویی شما باشد که در خواب به این صورت خود را نشان می‌دهد. در واقع شما در مورد مسائل زناشویی خودتان استرس مضطرب هستید و گاها به جدایی و طلاق نیز فکر می‌کنید.

تعبیر خواب طلاق می تواند به عمیق ترین و برزگ ترین آرزوهای شما اشاره کند. برای از بین بردن این استرس با همسر خود صحبت کنید و مشکلاتی که باعث آزار شما شده است را به او بگویید.

تعبیر خواب طلاق و طلاق گرفتن بر اساس موضوع آن

شروع طلاق

اگر در خواب ببنید که در حال شروع فرایند طلاق هستید، چنین خوابی نشان می دهد که رابطه کنونی شما مطابق ارزش ها و معیارهایتان نیست و شما از این بابت ناراضی و دلسرد هستید. ممکن است حتی مدتی باشد که با همسرتان اختلاف و بگومگو دارید و موضوعات حل نشده باعث خرابی رابطه تان شده باشد.

اگر همسر خود را دوست دارید و می خواهید زندگیتان با او ادامه دار باشد، سعی کنید تمام سوء تفاهم هایتان را برطرف کنید. این فقط در صورتی که هر دوی شما بخواهید مشکلات را حل کنید، ممکن خواهد شد.

تعبیر خواب طلاق و طلاق گرفتن ؛ تعبیر خواب طلاق از نظر 10 معبر معروف و با موضوعات مختلف

شروع طلاق از سمت همسرتان

این خواب نشان دهنده ارزشی است که شما برای زندگی مشترک و زناشویی تان قائلید و نمی توانید یک لحظه به دوری و نبود خانوادتان فکر کنید. بسیار فدارکار هستید و همواره تلاش می کنید تا اطرافیانتان را خوشحال و از آنها مراقبت کنید. اگر روزی از سمت یکی از این عزیزان و همسرتان آسیب ببنید، حتما نابود می شوید.

ممکن است ترس شما از این موضوع باشد که خود را در خواب به صورت طلاق نشان می‌دهد. باید بگوییم که این تنها یک خواب است؛ پس اگر در واقعیت زندگی و خانواده خوبی دارید، هیچ جای استرس و نگرانی وجود نخواهد داشت.

عدم تمایل به طلاق گرفتن از همسر

اگر در خواب دیدید که همسرتان متقاضی طلاق است ولی شما نمی خواهید جدا شوید، پس شما در واقعیت شخص خودخواهی هستید. اگر در خواب دیدید که این درخواست را نپذیرفتید، شما در دنیای واقعی بسیار خود محور هستید ولی در عین حال اهل سازش و صلح نیز می باشید.

کمی با همسر خود عاقلانه و بالغانه رفتار کنید، به خواسته و نیاز هایش احترام بگذارید حتی اگر این کار سختی برای شماست. تصور کنید که وقتی به او احترام بگذارید و احساس ارزشمندی را القا کنید، در عوض اوهم احساس خوبی را از شما می‌گیرد و حتی سعی می کند مثل خودتان رفتار کند.

خواب دیدن طلاق گرفتن دیگران

اگر چنین خوابی دیدید باید در رفتارتان با همسر خود تجدید نظر کنید. شاید اخیرا نسبت به او کم توجه شده اید و یا اینکه در طی بحثی که پیش آمده حرفی به او زدید که بسیار از شما رنجیده است. کمی بیشتر مراقب حرف هایی که می‌زنید باشید. ممکن است خودتان هم از این رفتارتان ناراحت باشید. سعی کنید پرخاشگری را کنار بگذارید و خودتان را اصلاح کنید. عشق خودتان را به او نشان دهید.

دیدن خواب طلاق پدر و مادر

چنین خوابی به شما می گوید که در اولیویت بندی ها و برنامه ریزی هایتان دقت بیشتری به خرج دهید. شما خودتان بیش از حد غرق در مسائل کاری و مالی کرده اید. شما باید تعادل را برقرار کرده و زمانی را به استراحت و رسیدگی و بها دادن به خانواده هم اختصاص دهید. در واقع این خواب به شما یادآوری می کند که خانواده از مهم ترین دارایی های شما به حساب می آیند. نسبت به آنها بی تفاوت نباشید و برای خواسته ها و نیاز های آنان ارزش قائل باشید.

خواب طلاق برای مجردین

اگر شما مجردید و در خواب دیدید که طلاق می گیرید، این خواب برای شما تصویری از نگرانی هایتان درباره زندگی عاطفی و عاشقانه شماست. شما از تنهایی می ترسید و همیشه دوست دارید در همه کاری کسی شما را همراهی کند و در کنارتان باشد. همچنین می‌تواند اشاره به استرس و اضطراب در حوزه مسائل خانوادگی و کاری شما باشد.
اگر در این مورد بارها شکست خورده اید، پس درس بگیرید و از تجارب خود استفاده کنید.

اگر شما یک آقا هستید و چنین خوابی دیدید، احتمالا در اثر یک اتفاق و پیشامد احساسات و غرور مردانه شما زیر سوال رفته است. دچار شکست عاطفی و بهم ریختگی روحی و روانی شده اید. احساس سرشکستگی و ناامیدی لحظه ای از شما جدا نمی شود. به خودتان بیایید و بدانید که زندگی در جریان است. اگر اکنون زندگی شما از مسیر خارج شده است، این شمایید که باید به خودتان کمک کنید و به روال قبلی بازگردید.به این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

نظرات شما: