بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
پرداخت مهریه زن وظیفه ای برای مرد است . همچنین ، تمکین زن از شوهر نیز وظیفه ای است که بر عهده شوهر قرار گرفته است . اما این دو تکلیف ارتباطی به یکدیگر ندارند . یعنی در صورتی که زن از تمکین در برابر شوهر خودداری نماید ، از آن جهت که به محض عقد نکاح مالک مهریه اش شده است ، باز هم می تواند مهریه اش را مطالبه کند .

تکلیف مهریه زن در صورت عدم تمکین

 عدم تمکین چیست، مهریه زن در صورت عدم تمکین چه می شود؟ مجازات عدم تمکین زن چیست؟ در چه صورت زن می تواند تمکین نکند؟ درخواست عدم تمکین از طرف مرد چه شرایطی دارد؟ حکم عدم تمکین در دوران عقد چیست؟ دادخواست الزام به تمکین چگونه تنظیم می گردد؟ تعریف تمکین عام و تمکین خاص چه می باشد؟ در ادامه با این مقاله از سوربان همراه ما باشید تا به پاسخ این سوالات بپردازیم.

alt

تمکین چیست و شرایط مهریه زن در صورت عدم تمکین 

از زمان جاری شدن صیغه عقد ازدواج، زن و مرد در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند. یکی از حقوق قانونی و شرعی مرد که زن ملکف به ایفای آن می باشد تمکین است. 

درست است که زن و مرد می بایست بر مبنای اخلاق و توافق در زندگی زناشویی عمل نمایند اما قانونگذار برای آن دسته از زنان و مردانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند الزاماتی را در نظر گرفته است. یکی از آن الزامات تمکین زن از مردش است که از وظایف قانونی ایشان می باشد. 

تمکین در لغت به معنای اطاعت و تبعیت کردن است و در مفهوم به این معناست که زن باید در مقابل همسرش حرف شنوی داشته و تمام نیازهای جنسی او را برآورده نماید و به زندگی مشترک پایبندی داشته باشد. البته مرد نیز در مقابل زن دارای وظایفی است که از جمله آن پرداخت مهریه و نفقه و حسن رفتار با ایشان است. 

تمکین در قانون به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود و زن موظف به تمکین از همسرش در هر دو نوع تمکین می باشد.

عدم تمکین چیست

به موجب مندرجات قانون مدنی زن می بایست وظایفی را که در مقابل همسرش به عهده دارد انجام دهد از جمله آن وظایف وفاداری، پایبندی به زندگی زناشویی، اطاعت از همسر، برقراری رابطه جنسی، حسن رفتار، سکونت در منزلی که مرد تعیین می کند، می باشد و اگر زن بدون دلیل قانونی و عذر شرعی به وظایف قانونی خود عمل نکند عدم تمکین کرده و در صورت درخواست مرد دادگاه زن را الزام به تمکین می نماید.

انواع تمکین

تمکین دو دسته است که شامل تمکین عام و تمکین خاص می شود:

  • تمکین عام

تمکین عام به این معناست که زن در زندگی مشترک از همسرش اطاعت کند و برای استحکام زندگی مشترک به مردش احترام بگذارد، حسن رفتار داشته باشد و به همسرش وفادار باشد و در منزلی که همسرش معین می کند سکونت نماید و اگر تمایل به اشتغال دارد شغلی را انتخاب کند که مخالف با شئون خانوادگی آنها نباشد.

و آراستگی ظاهری خود را در طول زندگی زناشویی حفظ کند. در تمام موارد گفته شده اگر مرد به زن نفقه پرداخت نکند و یا زندگی مشترک زن و مرد در یک منزل برای زن، ترس ضرر بدنی، مالی یا شرافتی داشته باشد زن می تواند تمکین نکند.

alt

  • تمکین خاص

تمکین خاص ناظر بر روابط زناشویی بین زوجین است به طوری که زن می بایست با در نظر گرفتن عرف حاکم تمامی وظایف جنسی خود را در مقابل همسرش ایفا نموده و تا زمانی که عذر شرعی ندارد و یا احتمال انتقال بیماری مقاربتی وجود ندارد به انجام وظایف جنسی خود در مقابل همسرش عمل کند.

دادخواست الزام به تمکین چه شرایطی دارد

در صورتی که زن بدون دلایل قانونی به وظایف زناشویی خود در مقابل مرد عمل نکند و در اصطلاح ناشزه باشد قانونگذار این حق را به مرد داده است تا به اقامه دعوای الزام زن به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک بپردازد. عموما در رویه قبل از ارائه دادخواست عدم تمکین مرد باید یک اظهارنامه برای همسرش ارسال کند و از او بخواهد تا به زندگی مشترک برگردد و بعد از آن در صورت عدم بازگشت همسرش دادخواست تمکین را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه نماید. اگر زن برای عدم بازگشت و عدم تمایل به ادامه زندگی دلایلی ارائه نکند دادگاه زن را به تمکین الزام می کند و همین موضوع طلاق برای زن را دشوار خواهد کرد. البته مرد جهت تنظیم این دادخواست باید منزل و اثاثیه آن را آماده نموده و در صورتی که در دوران عقد قرار دارند آمادگی خود را برای تشریفات جشن عروسی اعلام دارد درغیر اینصورت به رد دادخواست الزام به تمکین محکوم خواهد شد.

ارتباط تمکین و نفقه

همانطور که در مقاله نفقه گفته شده است اگر ازدواج زن و شوهر دائمی باشد مرد باید به زن نفقه بدهد. نفقه شامل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاثیه منزل، هزینه های بهداشتی و درمانی و خدمه در صورت عادت یا نقصان می باشد و اگر مرد نفقه همسرش را پرداخت نکند این موضوع از سوی زن قابل پیگیری است و هم از حیث حقوقی و هم از حیث کیفری می تواند اقدام کند و زن در چنین شرایطی می تواند از همسرش تمکین نکند. اگر زن ابتدا اقدام کند و اثبات نماید که همسرش به او نفقه پرداخت نمی کند دعوای تمکین مرد رد خواهد.

alt

شرایط مهریه زن در صورت عدم تمکین

در این خصوص باید گفت که مهریه حق قانونی زن است و به محض جاری شدن صیغه ازدواج زن مالک مهریه می شود و مرد موظف به پرداخت آن به زن خواهد بود و حق زن نسبت به دریافت مهریه ارتباطی با تمکین یا عدم آن ندارد و مرد موظف است مهریه زن در صورت عدم تمکین را نیز به وی پرداخت کند.

حکم عدم تمکین در دوران عقد

در صورتی که زن در دوران عقد باکره نباشد موظف است مانند دوران بعد از عروسی از همسرش تمکین نماید و عدم تمکین او، وی را در جایگاه زن ناشزه قرار می دهد و به مرد این حق را می دهد که نفقه زن را پرداخت نکرده و یا جهت الزام او به تمکین از طریق مراجع قضایی اقدام کند و اگر زن دلیل محکمه پسند در خصوص عدم تمکین نداشته باشد محکوم خواهد شد. اما اگر زن در دوران عقد باکره باشد می تواند از حق حبس خود استفاده کند و می تواند از همسرش بخواهد که مهریه او را پرداخت کند تا از وی تمکین شود، در چنین شرایطی حتی مرد موظف است نفقه زن خود را بپردازد و اگر از طریق مراجع قضایی اقدام کند دعوای تمکین او هم رد خواهد شد.

زن ناشزه کیست

زن ناشزه به زنی گفته می شود که از همسرش تمکین نکند. یعنی وظایف خود را که قانون به عهده وی گذاشته است انجام ندهد. درواقع زن ناشزه زن نافرمانی است که بدون دلیل قانونی از تمکین عام و خاص در مقابل همسرش امتناع می کند و مرد در چنین شرایطی می تواند به او نفقه پرداخت نکند و الزام او را به تمکین از دادگاه بخواهد.

مجازات عدم تمکین

در صورتی که زنی از همسرش تمکین نکند مرد می تواند از پرداخت نفقه به او امتناع کند و از طریق مراجع قضایی جهت الزام وی به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک اقدام کند. بعد از صدور حکم و قطعیت آن و اجرای آن، زن همچنان می تواند به منزل مشترک و تمکین از همسرش اقدام نکند و مجازاتی از این حیث برایش وجود نخواهد داشت اما برای طلاق خود دچار مشکل خواهد شد و همینطور مرد می تواند از طریق مراجع قضایی اجازه ازدواج مجدد خود را بخواهد. البته باید گفت که ترک زندگی مشترک توسط زن بدون دلیل قانونی از موارد اثبات عدم تمکین می باشد.

اثبات عدم تمکین

در خصوص اثبات عدم تمکین زن باید گفت زمانی که زن و شوهر در یک منزل زندگی می کنند اصل بر این است که زن از همسرش تمکین می کند مگر اینکه دلایلی از سوی مرد جهت عدم تمکین زن ابراز گردد یا زن منزل مشترک را ترک کرده باشد. در خصوص تمکین عام می توان از شهادت شهود و اظهارات آشنایان استفاده کرد اما در خصوص تمکین خاص تا زمانی که زن منزل مشترک را ترک نکند این امر به سختی قابل اثبات خواهد بود.

عدم تمکین مرد 

بارها در زندگی مشترک افراد دیده می شود که مرد زندگی مشترک را ترک می کند یا با همسرش حسن رفتار ندارد و یا نفقه او را نمی پردازد و یا به همسرش وفادار نیست و مثال هایی از این دست، که در این خصوص باید گفت در قانون و رویه چیزی تحت عنوان عدم تمکین مرد و الزام او به ادامه زندگی مشترک وجود ندارد و اگر مردی این اعمال را انجام می دهد زن تنها از طریق اثبات آنها با ادله و مدارکی که در دست دارد می تواند جهت طلاق از او اقدام کند و تحت هیچ شرایطی در کشور ما مرد الزام به تمکین نخواهد شد.به این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

بنر
بنر

پیشنهادها برای شما

تشریفات لوکس شیدایی تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات لوکس ماهان تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات مجالس امپرا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات مجالس بلانش تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات الماسی شیراز

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
فارس

تشريفات ويوا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات باران تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران


نظرات شما: